EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Селско стопанство - Рибарство - Хранителни продукти

1.Обща политика за селското стопанство (ОССП)

Проблеми

  • Бъдещето на земеделието в разширения ЕС
  • Енергийните култури са важен сектор
  • Генно модифицираните организми (ГМО ) и безопасността на хранителните продукти
  • Борба срещу измамни искания за субсидии за производство
  • Предстоящо преразглеждане на ОССП

Политиката за селското стопанство на ЕС датира още от 1957 г., когато създателите на Договора от Рим определиха общите цели на единната селскостопанска политика, като все още имаха предвид следвоенния недостиг на хранителни продукти. Принципите и механизмите на Общата селскостопанска политика (ОССП ) бяха приети от шестте страни основателки на Европейската икономическа общност и през 1962 г. ОССП (CAP) влезе в сила.

ОССП беше създадена, за да осигури достатъчно самостоятелно производство на храни в Европа. Основните принципи на ОССП се запазват в продължение на десетилетия: гарантирани цени на селскостопанските продукти, често над нивата на цените в световен мащаб, и субсидии според качеството на продукцията, като почти не се обръща внимание на проблема за свръхпроизводството.

ОССП е една от най-пълно интегрираните политики на ЕС. През 70-те години почти 70% от бюджета на ЕС е предоставен на селското стопанство. След редица реформи разходите за селско стопанство в бюджета спаднаха до 35% за финансовия период 2007-2013 г. За същия период са предвидени повече средства (9,7%) за развитие на селските райони и за разширяване на други отговорни дейности на ЕС.

Първата вълна реформи на ОССП намали свръхпроизводството, разтопи планините от масло и пресуши езерата от мляко. Но до 2002 г. редица фактори наложиха да се предприеме значителна ревизия на земеделската политика на ЕС, включително няколкото хранителни кризи, планираното разширение на ЕС на изток, целите на Световната търговска организация спрямо ОССП и стратегията за устойчиво развитие, дефинирана по време на срещата на най-високо равнище в Гьотенбург. През 2003 г. Franz Fischler, тогавашният Комисар по селското стопанство, рибарство и развитие на селските райони, представи пакет реформи на ОССП, които описа като най-радикалното досега подобрение на селскостопанската политика на ЕС. Основните му предложения включваха:

  • разделяне на субсидии и производство
  • високи изисквания и стандарти за опазване на околната среда, безопасността на хранителните продукти и подобряване на условията за отглеждане на животни, като необходимо условие за получаване на субсидии
  • повече пари за развитие на селските райони в противовес на преките и пазарни субсидии
  • орязване на гарантираните цени в много сектори

След разгорещен дебат, земеделските министри се договориха да пристъпят към реформата на ОССП. Макар и връзката между земеделските субсидии и размера на продукцията да не беше изцяло премахната, както беше предложено първоначално, предприета беше значителна промяна, като голямата част от доходите на фермерите вече идваше от преки помощи въз основа на размера на обработваните от тях земи, а не на продукцията.

Реформата подготви също ЕС за кръга преговори на СТО в Доха относно либерализацията на международната търговия, където ЕС предложи да се премахнат всички субсидии за износ до 2013 г. Преговорите бяха оставени на изчакване през 2006 г. Каквито и да са резултатите от търговските преговори, ЕС остава най-големия в света вносител на хранителни продукти, особено от развиващите се страни.

Редица деликатни сектори бяха оставени извън реформата на ОПСС през 2003 г., включително захарта, виното, бананите и други плодове и зеленчуци. След това, през 2005 г. беше договорена задълбочена реформа на захарния сектор. През 2006 г. и в началото на 2007 г. Комисията предложи също реформи в секторите на виното, бананите и плодовете и зеленчуците.

Като член на Комисията Barroso, Mariann Fischer Boel пое управлението на преименуваната Главна дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони". Тя продължи да се стреми към по-добро качество и безопасност на хранителните продукти, ефективно приложение на Политиката за развитие на селските райони за 2007-2013 г., схеми за енергийни култури, опростяване на ОССП и намаляване на излишната бюрокрация.

Разширяването на ЕС от 15 на 27 членове доведе до нови предизвикателства пред ОССП - броят на фермерите в ЕС се увеличи с над 70%.

Земеделските организации приеха с радост решението на ЕС да определи 10% като минимална цел за използването на биогорива за транспорт до 2020 г. Според оценката на организацията COPA, ЕС създаде възможност земеделието да играе по-важна роля в борбата срещу промяната на климата.

Лидерите на ЕС се договориха за осъществяване на проверка на ОССП през 2008 г. През 2009 г. ще бъде направена обща ревизия на бюджета на ЕС, която вероятно ще се отрази на бъдещето на ОССП след 2013 г.

back to top