EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Poľnohospodárstvo – Rybné hospodárstvo - Potraviny

1. Spoločná poľnohospodárska politika (CAP)

Otázky

  • Budúcnosť farmárčenia v rozšírenej EU
  • Významný sektor energetických plodín
  • Geneticky modifikované potraviny a bezpečnosť potravín
  • Boj proti podvodným nárokom na výrobné dotácie
  • Prehľad o tom, čo sa chystá v CAP

Poľnohospodárska politika EU sa datuje spätne do roku 1957, keď tvorcovia Zmluvy z Ríma definovali ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky, keď povojnový nedostatok potravín bol ešte čerstvo v pamäti. Princípy a mechanizmy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) boli prijaté šiestimi zakladajúcimi členmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a v roku 1962, CAP nadobudla platnosť.

CAP bola navrhnutá za účelom zabezpečenia sebestačnosti Európy vo výrobe potravín. Základné princípy CAP zostávajú po desaťročia rovnaké: garantované ceny poľnohospodárskych produktov, často nad úrovňami svetových cien a subvencie založené na množstve produkcie, s malým záujmom o problém nadprodukcie.

CAP je najúplnejšie integrovaná zo stratégií EU. V rokoch 1970, išlo takmer 70 % rozpočtu EU do poľnohospodárstva. Po sérií reforiem, výdavky na poľnohospodárstvo klesli v rozpočte na 35 % pre finančné obdobie 2007-2013. V rovnakom období, viac peňazí (9,7 %) bolo vyčlenených na rozvoj vidieka a rozšírenie ďalších zodpovedností EU.

Prvá vlna CAP znížila nadprodukciu, znížila hory masla a vyprázdnila mliečne jazerá. Ale do roku 2002, niekoľko faktorov sa postaralo o potrebu väčšej revízie poľnohospodárskej politiky EU, vrátane niekoľkých potravinových kríz, plánovaného rozšírenia EU smerom na východ, námietok voči CAP zo strany Svetovej obchodnej organizácie ( WTO ) a stratégie udržateľného rozvoja definovanej počas Gothenburgského summitu. V roku 2003, Franz Fischler, komisár pre poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka prezentoval reformný balík politiky CAP, ktorý popísal ako najradikálnejšie vylepšenie poľnohospodárskej politiky EU v histórii. Jeho hlavné návrhy zahŕňali:

  • Oddelenie subvencií od produkcie
  • Vysoké požiadavky na štandardy pre životné prostredie, bezpečnosť potravín a zdravie zvierat ako predpoklad pre získanie dotácií
  • Viac peňazí pre rozvoj vidieka ako protipól ku priamy a trhovým dotáciám
  • Obmedzenie intervenčných cien v mnohých sektoroch

Po horúcich debatách, ministri poľnohospodárstva sa dohodli na akceptovaní reforiem politiky CAP. Aj keď vzťah medzi poľnohospodárskymi subvenciami a množstvom produkcie nebol úplne odstránený, tak ako sa pôvodne navrhovalo, hlavný posun sa uskutočnil, keď veľká časť príjmu farmárov prichádza teraz z priamej pomoci založenej na veľkosti ich usadlostí a nie produkcie.

Táto reforma pripravila tiež EU na kolo ‘Doha’ medzinárodných rokovaní o liberalizácii obchodu WTO (Svetovej obchodnej organizácie), kde EU ponúkla elimináciu exportných subvencií do roku 2013.
Rozhovory boli zastavené v roku 2006. Bez ohľadu na výsledok obchodných rokovaní, EU zostáva najväčším svetovým dovozcom potravín, špeciálne z rozvojových krajín.

Viaceré citlivé sektory boli v roku 2003 vynechané zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), vrátane cukru, vína, banánov a iného ovocia a zeleniny. Odvtedy, došlo k dohode o vážnej reforme v sektore výroby cukru v roku 2005. V roku 2006 a začiatkom roku 2007, Komisia taktiež navrhla reformy v sektoroch produkcie vína, banánov a ovocia a zeleniny.

Pod Barrosovou komisiou, Mariann Fischer Boel prevzala správu premenovaného GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pokračuje v úsilí o vyššiu kvalitu a bezpečnosť potravín, účinné aplikovanie politiky rozvoja vidieka v rokoch 2007-2013, schém rozvoja energetických plodín a zjednodušovaní CAP a odstraňovaní byrokracie.

Rozšírenie EU z 15 na 27 členských štátov prinieslo pre CAP nové výzvy – počet farmárov v EU sa zvýšil o viac než 70 %.

Poľnohospodárske organizácie sú spokojné s rozhodnutím EU nastaviť ako minimálny cieľ 10% použitie biopalív v doprave do roku 2020. Podľa odhadov organizácie COPA, EU vytvorila pre poľnohospodárstvo možnosť zohrať veľkú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

Lídri EU sa dohodli na vykonaní kontroly CAP v roku 2008. Rok 2009 bude rokom generálnej revízie rozpočtu EU, čo s veľkou pravdepodobnosťou bude mať dopad na budúcnosť CAP po roku 2013.

back to top